Istanbulská úmluva je dokument Rady Evropy. Maskuje se pod záminkou vznešeného cíle, jímž je boj proti násilí na ženách. To je ovšem pouze odvedení pozornosti od skutečné podstaty dokumentu. Ten je v mnoha aspektech velmi problematický. Když se zaměříme podrobněji na text úmluvy, tak zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, které by měly velmi negativní dopad na naši společnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní smlouvu, tak za předpokladu, že by vláda tento dokument ratifikovala, bude naše legislativa podřízena prioritám a návrhům vyplývající z Istanbulské úmluvy. 

Je nutno upozornit, že v současné době se jedná o jednu z největší hrozeb vedoucí ke ztrátě suverenity a demokratického systému v České republice. 

 


V čem je IÚ ideologická a nebezpečná?

 

Istanbuslká umluva zavádí ideologické principy GENDER-u do společnosti tím, že chce usilovat o odstraňování tzv. genderových stereotypů a ty následně nahrazovat "nestereotypy". Zde si můžeme doplnit vše co považujeme za samozřejmou (opakující se) součást našeho života spojenou například s výchovou dětí, sexuálním pojetím, případně základními principy soužití v manželském vztahu, který běžne označujeme termínem "tradiční rodina" (muž + žena + děti). Tyto zaběhnuté společenské principy a vzorce je možné označit za stereotypní a proto musí být odstraněny nebo nahrazeny novými modely. 

Pokud by vláda dokument ratifikovala, tak rozhodující kompetence v zásadních otázkách bude mít mezinárodní orgán GREVIO (subjekt tvořen 15-ti lidmi). Ten bude rozhodovat, které genderové stereotypy je nutné z naší společnosti "vymítit", případně nahradit novými modely. Zde je naprosto evidentní, že se jedná o ideologický nástroj, který může snadno ohrozit základní principy demokratického systému.


Cistace z Istanbulské úmluvy:

 

„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů (můžeme zmínit například tradiční manželství a rodinu).“ (Úmluva, Článek 12 – Obecné závazky, str. 7)

 

„Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ (Úmluva, Článek 14 – Vzdělání, str. 8)

 

 „Strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko (jinými slovy prosazování principů genderu) a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“​ (Úmluva, Článek 6 – Politika citlivá ke genderovým problémům).

________________________________________________________________________

 

Na prvním místě bude ohrožena heterosexuální rodina, 

která je základním nosným prvkem společnosti.

Pokud například odmítnete své děti vychovávat v rámci absurdních principů GENDER-u, které Vám stanoví orgán GREVIO, případně jestliže odmítnete, aby Vaše dítě navštěvovalo perverní sexuální výchovu, tak tím porušujete zákon. Také použití slov "otec" a "matka", budou postupem času označeny za stereotyp, který by měl být nahrazen neurčitými pojmy rodič "x". V mnoha zemích k podobné situaci došlo.

To znamená, že již nebudeme žít ve stejné společnosti jako dříve, ale naopak ve světě, který bude naprosto odtržený od reality. Těmito kroky pošlapeme svoji vlastní identitu, kulturní i historické kořeny a vytvoříme podhoubí pro anarchii a následnou cestu vedoucí k sebezničení. 

Z historie se můžeme poučit. Historické skutečnosti nám názorně ukazují, že jakmile Římská říše opustila základní morální principy a společenské hodnoty, byla zničena jiným národem. Dnešní evropské instituce (Rada Evropy a EU) téměř identicky kopírují odstrašující model Římské říše. 

Pokud chceme přežít jako národ, musí přežít i základní hodnoty a morální principy naší společnosti, jejichž nepostradatelným uhelným kamenem je heterosexuální rodina. Pokud narušíme, nebo zničíme heterosexuální manželství (manželství jednoho muže a jedné ženy) bude zničen i celý národ. 

Jestliže nebudeme dostatečně moudří a prozíraví, tak ztratíme základní hodnoty demokracie, které dnes považujeme za samozřejmost.

 


JAKÉ BUDOU NAŠE RODINY TAKOVÝ BUDE I NÁŠ NÁROD

 

SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU se k tomuto tématu vyjadřuje jasně a srozumitelně. Více informací viz video odkazy:


Přednáška Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.

Přednáška Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.

 

Přednáška JUDr. Mgr. Anton Chromík, Phd.

Istanbulská úmluva je cesta k vytvoření společenské atomové bomby, která bude mít více devastující účinky a překoná všechny předešlé ideologie._____________________________________________________________
 
 
ODBORNÉ STANOVISKO K "RODOVÉMU ZCITLIVOVÁNÍ" DĚTÍ
 
Vyjádření lékařů, psychiatrů, psychologů, pedagogů, biologů a sociologů na Slovensku.
 
 

Pořad televize STV2 - Istanbulská úmluva


 

Přednáška RNDr. Vladimír Palko, CSc.


_____________________________________________________________

 

Europoslanec Mgr. Branislav Škripek k Istanbulské úmluvě v Evropském parlamentu


_____________________________________________________________

 

Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc.


PhDr. Jan Svoboda se vyjadřuje k roli muže a ženy v rodině a výchově dětí

 

Psycholog a psychoterapeut PhDr. Jan Svoboda je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. 


_____________________________________________________________

 

JAKUB SMOLÍK - Říkej mi táto

Pokud by došlo k ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak z hlediska GENDER IDEOLOGIE bude tato skladba nepřijatelná. Myslím, že o popularitě netřeba pochybovat. Sledovanost dosáhla rekordních 7,5 milionu shlédnutí.


 
NEBEZPEČÍ  ISTANBULSKÉ  ÚMLUVY 
 

Bývalá poslankyně Mgr. Nina Nováková za TOP 09 upozorňuje na nebezpečí, které se maskuje v ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ. 

 

Zkrácená verze vyjádření Mgr. Niny Novákové k tématu Istanbulské úmluvy. Kompletní text ZDE

 

Istanbulská úmluva chce řešit problém násilí na ženách a domácího násilí, ale způsob, jakým toho chce dosáhnout, není přijatelnýDokument člověka nevidí očima vědy, víry a zdravého rozumu, ale očima ideologie.

Jelikož naplňování této smlouvy zasahuje do života jednotlivců, rodin, firem, spolků a samozřejmě státních institucí včetně škol, vyžaduje také ratifikaci parlamentem. Sedm zemí - Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Litva a Lotyšsko je naléhavě vyzýváno, aby tak učinily do poloviny tohoto roku (pozn. rok 2018).

Zamysleme se proto, zda jejich oddalování ratifikace nazveme staromódním zpátečnictvím či moudrou 

prozíravostí a uplatněním principu předběžné opatrnosti.

Už římské právo zdůrazňovalo následující zásady: zákony musí být srozumitelné těm, kteří se jimi mají řídit. Pravidla nesmějí odporovat vyššímu mravnímu principu, ani zdravému praktickému rozumu. Vyzkoušejme tato moudrá pravidla na Istanbulské úmluvě. 

Nadšení zastánci gender ideologie zveřejnili seznam 112 genderů, ke kterým se člověk může podle svého momentálního nastavení hlásit. Znamená to, že abychom doma, ve firmě, ve škole či na úřadech nikoho nediskriminovali, budeme si vzájemně hlásit, kým právě dnes jsme?

 

Změníme pravidla společenského chování? Vyškrtneme ze vzdělávacích programů ohleduplné chování k dívkám? Zakážeme ve škole přípravu dětí na role v rodině? Změníme mateřštinu se třemi jazykovými rody? Přestaneme děti vychovávat vůbec?

Je to správná cesta k odstranění diskriminace a násilí? Mohou pak ještě školy počítat s důvěrou rodičů, kteří jim svěřují své děti?

Svým souhlasem zaváže Parlament nás všechny. Budou následovat změny ve výchovném a vzdělávacím programu našich škol, podpoří se napětí ve vztazích na pracovištích, služby, které poskytují křesťanské organizace rodinám, budou v rozporu se smlouvou.

  

 

Mgr. Nina Nováková

 

  Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě

 


_____________________________________________________________

 

List biskupů Českých a Moravských diecézí ke schvalování  ISTANBULSKÉ ÚMLUVY

 

 
V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností. 
 
Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců. 

 

13. května 2018

Kompletní pastýřský list naleznete ZDE


_______________________________________________________________

 

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA - ke stažení

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Úmluva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu - zvýrazněné sporné části v PDF._______________________________________________________________

 

MODLITBA ZA NÁROD

Věra Martinová - Ó Pane náš

  


_____________________________

 

AKTUÁLNĚ

Petice proti adopci dětí homosexuály má v papírové formě 26 472  podpsů.

Děkujeme za Vaši úpřímnou snahu pomoci na tomto díle a zároveň prosíme i nadále o Vaši aktivitu ve sběru podpisů. Petice není časově omezená (termín ukončení petice není prozatím stanoven). Doporučujeme zasílat petiční archy průběžně, tzn. po vyplnění 5-10 petičních archů. Následně samozřejmě můžete pokračovat ve sběru podpisů. Prosíme o šíření petice ve Vašem okolí. Děkujeme!

 PETIČNÍ ARCH KE STAŽENÍ ZDE 

 

Paní poslankyně Nytrová ze srdce děkuje všem lidem dobré vůle.

 

Poznámka: K dispozici jsou i další propagační materiály, které můžete stáhnout ZDE

_____________________________


Děkovný dopis kardinála Dominika Duky

 

 Kardinál Dominik Duka zaslal paní poslankyni Ing. Pavlíně Nytrové děkovný dopis za její vystoupení v PČR. Dopis naleznete ZDE:

 

Vážená paní poslankyně,

paní Ing. Pavlíno Nytrová

rád bych Vám poděkoval za Vaše vystoupení v poslanecké sněmovně, kde jste hájila především právo dítěte na vlastní matku a vlastního otce. Stala jste se obětí kritiky či neporozumění, kdy jsme svědky, že otázky biologie, psychologie, pedagogiky, ale i samotných sociologických věděckých oborů, které vycházejí z exaktních věd, jsou pošlapávány novodobými ideologiemi, které neustále přetvářejí skutečnost podle svých často sobeckých představ a přání.

Vážím si Vašeho postoje i odvahy, za kterou děkuji, doprovázím Vás v modlitbě a žehnám,

s pozdravem

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

V Praze dne 5. srpna 2016

 

_______________________________________________________________


Útoky na rodinu jsou horší než ty v New Yorku, Paříži a Bruselu 

 

Slova kardinála Dominika Duky pronesená během mše svaté 24.3.2016 na Zelený čtvrtek v pražské katedrále

Slova kardinála Dominika Duky:
 
"Kde se naučím vyslovit ono oslovení Boha "Otče náš"? Tam, kde mám tátu. Kde se naučím mariánské zbožnosti? Jenom tam, kde vím, co to znamená říct mámo, maminko. [...] 
Chceme nechat, aby člověk, stvořený jako muž a žena, jako otec a matka, se ztratil z povrchu země? Nebude-li rodina, nebude církev.
Jestliže se obáváme, někteří až přespříliš, co se děje v současném světě, tak to největší nebezpečí není ani v New Yorku, ani v Paříži, ani v Bruselu, ani v našem metru, ani v tomto prostoru, ale je právě v tom, že pácháme největší sebevražedný atentát jako společnost, kdy vlastně neuznáváme rodinu, neuznáváme otce a matku. Pak nemůžeme hlásat, že Ten, který je, je naším Otcem. Že Ten, který je, jak napsal prorok Izaiáš: "I kdyby na tebe vlastní matka zapomněla, já na tebe nezapomenu." Pak se Bible stane knihou němou. Pak se stane němou celá naše kultura a naše civilizace.
Jistěže je to metafora. Každé přirovnání kulhá. Ale tento atentát je vražednější, než ty nálože, které hledají pyrotechnici na letištích a v metru."

Zdroj: www.hnutiprozivot.cz

 

Během osobního setkání, 15. prosince 2015, se skupinou poslanců podporující petici, vyjádřil kardinál Dominik Duka svoji plnou podporu petici proti adopci dětí pro homosexuální páry. 

foto ze setkání 15. prosince 2015

______________________________________________________________


ARGUMENTY PROTI PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

Uvádníme několik argumentů, proti novele zákona o registrovaném partneství. Děkujeme všem, kteří nám zasíláte své podměty. Tuto rubriku bychom chtěli postupně rozšiřovat, zasílejte nám své podměty na adresu: 

 petice-info-adopce@seznam.cz

Rádi mnohé znich zveřejníme na našich webových stránkách. 

Argumenty naleznete ZDE

 

Děkujeme, s pozdravem a úctou REDAKCE-PETICE.

_______________________________________________________________


Homosexualita a onemocnění AIDS


_______________________________________________________________

 

Hlasování dne 21. 2. 2017 pro zařazení bodu 78, sněmovní tisk 957, vládní novela zákona o registrovaném partnerství

Tento bod se na program jednání nedostal. Děkuji všem voličům, kteří seznámili prostřednictvím e-mailů jednotlivé poslance se svým názorem! Bylo vás opravdu hodně. Znamená to, že máte zájem o to, co se v naší zemi děje a zároveň to znamená, že je pro vás prioritní zájem dítěte a podpora rodiny, tzn. muže, ženy a dítěte.

Výsledek hlasování naleznete ZDE:

Pro přijetí bylo třeba získat 88 hlasů. Pro hlasovalo 64 poslanců, proti 60 a hlasování se zdrželo 50 poslanců. 

S pozdravem a úctou Ing. Pavlína Nytrová


_______________________________________________________________

 

Naší povinností je bránit tradiční rodinu

Pokud zákon o registrovaném partnerství diskriminuje homosexuály, pak jej zrušme! V případě, že přijmeme jeho novelu, mohlo by to v konečném důsledku znamenat, že zlegalizujeme také adopci dětí z dětských domovů homosexuálními páry a tím ohrozíme práva bezbranných dětí. Stát, potažmo úředníci budou rozhodovat, zda bude dítě vyrůstat se dvěma ženami, nebo dvěma muži. Naší povinností je ale chránit tradiční rodinu a naopak přijmout opatření, která by její roli ve společnosti upevnila a získala maximální podporu státu.

Ing. Pavlína Nytrová

 Článek naleznete ZDE 

_______________________________________________________________


Pastýřský list arc. Jana Graubnera k první neděli postní

 

Výňatek z pastýřského listu: 

"...Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už neznají příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se to nenaučili od svých rodičů. Taková společnost ztrácí naději na budoucnost. Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako zodpovědní chovat nejen v soukromém, ale i v hospodářském a politickém životě..."

 

O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše: tvrzení, že naše
doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně mylné. Dnešní názory na sexualitu jsou ve
skutečnosti jen oživením starého pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi
rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem
otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly
pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím. 

2. března 2017

Kompletní pastýřský list naleznete ZDE

_______________________________________________________________


ZNEUŽITÍ VĚDY - Pohádky o dětech vychovávaných homosexuálními páry

 

Článek, který uveřejnil Mark Regnerus, profesor sociologie na Texaské univerzitě v Austinu s názvem "ZNEUŽITÍ VĚDY - Pohádky o dětech vychovávaných homosexuálními páry", reaguje na údajnou studii, kterou nechali vypracovat aktivisté z LGBT, aby vyvrátili názor, že výchova dětí stejno-pohlavních párů může mít negativní vliv na vývoj dítěte, zasahující především do správného rozlišení sexuální identity. Mějme namysli skutečnost, že gender ideologie nám předkládá absurdní myšlenku, že neexistuje rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím, pohlaví je určováno pouze sociálně, tzn. "jsem tím, čím se cítím být", bez ohledu na biologickou stránku.

Článek naleznete ZDE

 Článek v PDF můžete zkopírovat ZDE 

_______________________________________________________________


Jakým způsobem vychovávat děti a jaké prostředí je důležité pro správnou formaci?

 

Psycholog a psychoterapeut PhDr. Jan Svoboda, zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. 

Jan Svoboda popisuje správný způsob výchovy dětí, negativní vlivy, které na ně působí, a prostředí, v němž by dítě mělo vyrůstat. 

Též zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby bylo dítě vychováváno otcem i matkou, protože tyto dvě role jsou nezaměnitelné. Viz 20:44 min.

    


_______________________________________________________________

 

Vyjádření paní poslankyně Pavlíny Nytrové v Poslanecké sněmově PČR

 

 

 Uveřejňujeme kompletní vyjádření paní poslynkyně 

 Pavlíny Nytrové v Poslanecké sněmovně PČR. 

 Kompletní text naleznete ZDE

_______________________________________________________________


Vyjádření poslanců 13. července na půdě PČR

 

AUDIO ZÁZNAM:

Vyjádření některých poslanců Parlamentu České republiky k novele zákona o registrovaném patrnetsví. Většina poslanců vyjádřila svůj nesouhlas s novelou zákona o registrovaném partnerství. Vyslechněte si výroky některých poslanců. Více ZDE


_______________________________________________________________


JUDr. Stanislav Křeček, exposlanec ČSSD a nynější zástupce ombudsmanky, na svou facebookovou stránku umístil text, podle nějž paní poslankyně Pavlína Nytrová prokázala „značnou odvahu“, když se energicky vymezila proti návrhu zákona umožňujícího osvojení dítěte homosexuálním párem.

 

„Homosexuální lobby má vliv daleko přesahující reálný význam problému, pokud nějaký problém zde je. Diskriminace homosexuálů je uměle vyvolaný a mediálně udržovaný mýtus a kdo se odváží proti němu něco namítnout, je obratem označen za homofoba,“ píše se v textu, který umístil Stanislav Křeček na Facebook.


ČRo Plus v pořadu PRO A PROTI

 

V pořadu Pro a proti diskutovala paní poslankyně Pavlína Nytrová s Adélou Horákovou z iniciativy Proud. Pořad odvysílal ČRo Plus.

 

Pavlína Nytrová trvá na tom, že pokud by nedošlo ke slibu, že nebude požadována adopce dětí homosexuálními páry, nedošlo by ani ke schválení zákona o Registrovaném partnerství. 

„Registrovaní partneři slíbili, že to jako diskriminaci chápat nebudou a nebudou mít další požadavky..."

Pavlína Nytrová ČSSD

 
„Postupné kroky homo lobby jsou takové, aby byla nastolena nadvláda nad heterosexuální skupinou. Nejprve se pořádají gay pochody, potom chtějí antidiskriminační zákony, protože se cítí být diskriminováni. Potom chtějí registrované partnerství, za tím následuje adopce dětí – nejprve biologického partnera, po té adopci následuje adopce dětí z dětských domovů! “ 
Pavlína Nytrová ČSSD 

_______________________________________________________________

 

DUEL DTTV - JAN KOZUBÍK a Mgr. MAREK BENDA

4. 7. se v pořadu Duel DTTV s moderátorkou Danielou Drtinovou názorově střetli zástupce iniciativy Proud Jan Kozubík a poslanec Marek Benda.

_______________________________________________________________


Vystoupení poslankyně Pavlíny Nytrové v České televizi

 

Diskuze mezi paní posakyní Palínou Nytrovu z ČSSD a poslankyní za hnutí ANO Radkou Maxovou.


_______________________________________________________________

 

Svědectví Josepha Sciambra

 

„Můj život určovala zášť a sebezničení“  

Vzpomínky jedné homosexuální celebrity

Joseph Sciambra je jednou z homosexuálních ex-porno-star, která změnila svůj život a je vyloučena z homosexuální scény. Na internetu (josephsciambra.com) teď Joseph propaguje léčbu, která homosexuálům umožňuje opustit homosexuální způsob života.

 

V Lanuova Bussola Quotidiana z 29. 3. 2016 byl s Josephem Sciambrou uveřejněn rozhovor, který vedla Benedetta Frigerio.


______________________________________________________________

 

Tolerance ano, ale ne úplně všeho a za každou cenu

 

Příspěvek manželů Prchalových

Celá Evropa (zvláště západní) a USA pomalu dojíždí na bezbřehou toleranci všeho možného zvráceného a na totální rozklad morálky. Evropa je duchovně prázdná. Škoda, že se nedokážeme poučit z rozpadu Římské říše, i když to bylo už hodně dávno. Římskou říši totiž nerozvrátila pouze ekonomická a vojenská krize, ale především krize morální...

Přičiňme se o to, aby v naší zemi zvítězil zdravý rozum a křesťanská morálka nad stále silnější a agresivnější celoevropskou lesbickou, homosexuální, bisexuální a transsexuální (LGBT) lobby...

celý text naletnete ZDE

______________________________________________________________


 

PROSÍME O VAŠI POMOC

Chceme poprosit všechny lidi dobré vůle, kterým není lhostejná budoucnost našeho národa, a jsou ochotni mimo svůj podpis v elektronické petici, připojit i podpis v petici papírové, popřípadě obětovat i nepatrnou část svého času, a zapojit se do sběru podpisů ve svém okolí. Více informací ZDE

Braňme práva nevinných dětí, neexperimentujme na bezbranných, ale naopak usilujme o zajištění jejich důstojné budoucnosti... Celý text naletnete ZDE

______________________________________________________________


BUDOUCNOST DĚTÍ JE I VE VAŠICH RUKOU

My, občané České republiky svým podpisem stvrzujeme, že žádáme zákonodárce této země, aby odmítli připravovanou novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte. Jsme přesvědčeni, že odůvodnění přijetí novely není založeno na pravdě.

Touto peticí zaujímáme odmítavý postoj proti LGBT homosexuální lobby, která má za cíl postupnými kroky změnit definici manželství, odstranit v rámci genderové ideologie pojem "otec" a "matka" a usiluje o propagaci obscénních a exhibicionistických pochodů PRIDE (tzv. pochody "hrdosti").

 

______________________________________________________________

 
PAPEŽ FRANTIŠEK
Výjádření papeže Františka k ideologii GENDER: 
 
 
"Nesmíme na dětech a mládeži experimentovat, nejsou to žádní pokusní králíci."
 
 
 

PETICE PROTI NOVELE ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

 
Skupina zákonodárců z různých politických stran v současné době připravuje novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte.
Zákon o registrovaném partnerství prošel v roce 2006 jen těsnou většinou (o jeden hlas) a to proto, že nerozhodnutá část poslanců byla ubezpečena v tom, že si homosexuální páry nebudou klást žádné další požadavky. Dnes vidíme, že svého slibu nedostály a nyní požadují zmíněnou adopci.
 
Co se týče registrovaných partnerství, je nutné upozornit na jednu skutečnost. Není pravdou, pokud biologický rodič dítěte zemře, že je toto dítě automaticky umístěno do dětského domova. Dnešní soudní praxe potvrzuje, že pokud by biologický rodič dítěte zemřel, pak je dítě homosexuálního partnera dáno do výchovy pozůstalému partnerovi, který by se stal pěstounem nebo poručníkem. Z toho plyne, že uzákonění adopce, o něž propagátoři zákona usilují, je i z tohoto hlediska bezpředmětné až absurdní. V těchto specifických situacích by se z praktického hlediska jednalo pouze o několik málo výjimečných případů a jak z výše uvedeného vyplývá, tyto mohou být uspokojivě vyřešeny v rámci stávající legislativy.
 
Hlavní stránka problému spočívá v jiné skutečnosti. Otevírá se zde totiž možnost, že všichni lidé hlásící se k homosexuálnímu způsobu života, si budou moci adoptovat dítě.
Tato petice vznikla především proto, aby hájila práva těch, kteří se sami hájit nemohou - práva nevinných dětí. Naší povinností je usilovat o vytvoření těch nejlepších podmínek pro výchovu dítěte, a ne utvářet jiné alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní buňku rodiny, jež tvoří jeden "otec" a jedna "matka". Naopak vytvářením nových alternativních variant můžeme snadno dospět k výraznějšímu zpochybnění a postupnému rozmělňování základního modelu rodiny. Tento model je třeba mít v úctě a chránit jej, aby zůstal i nadále pevným pilířem naší společnosti. 
Známou skutečností zůstává, že právě homosexuální páry, se v drtivé většině vyznačují vysokou formou promiskuity, která je mnohonásobně vyšší než u běžných heterosexuálních párů. To znamená, že zde rozhodně nelze mluvit o stabilním prostředí, v němž by dítě mělo vyrůstat. To potvrzují i mnozí homosexuálové, případně samotné fotografie z tzv. pochodů „PRIDE“. V tomto případě lze spíše mluvit o neuváženém experimentování na dětech, než o upřímnou snahu hájit práva těchto snadno zranitelných dětí. 
 
Tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu uzákonění adopce dětí těmito páry. Homosexuální lobby usiluje postupnými plíživými kroky (nejdříve registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat příště?) ničit staletí osvědčený a fungující model rodiny.
Proto prosím všechny občany České republiky, aby se zapojili do této petice a pomohli v jejím šíření.
 
Jste proti adopci dětí homosexuálním partnerem? Prosím, podepište tuto petici.
 
S pozdravem a úctou
 
 
Ing. Pavlína Nytrová
poslankyně PČR
 

 

Motto paní poslankyně Pavlíny Nytrové:
"Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál."

Matka Tereza

www.pavlinanytrova.cz

PODPORUJEME POSLANKYNI ING. PAVLÍNU NYTROVOU

Názory a vyjádření občanů České republiky

 

 UPOZORNĚNÍ: 

Rádi bychom upozornili, že cílem této petice není vytvářet odboj proti homosexuálům samotným, ale zaujmout odmítavý postoj proti LGBT homosexuální lobby, která má za cíl změnit definici manželství, odstranit v rámci genderové ideologie pojem "otec" a "matka" a usiluje o propagaci obscénních a exhibicionistických pochodů PRIDE (tzv. pochody "hrdosti"). LGBT agenda si navíc nárokuje hovořit za celou skupinu homosexuálů, kteří rozhodně nesdílí stejný názor.

 

Zde je ukázka některých fotografií z pochodů PRIDE podporovaných LGBT agendou. Z těchto snímků je možné jasně pochopit pozadí celé propagandy.

Některé fotografie nejsou vhodné pro osoby mladší 18ti let

 

_______________________________________________________________

Europoslanec Mgr. Branislav Škripek

 

Vyjádření k tématu: 

 Manželství 

Rodičovství

Sexuální výchova

_______________________________________________________________

 

Vyjádření Mgr. Radima Ucháče za organizaci 

HNUTÍ PRO ŽIVOT

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, prosíme Vás, abyste zamítli návrh zákona o osvojování dětí osobami žijícími v registrovaném partnerství (sněmovní tisk 320), protože nejde o řešení reálně existujících těžkostí a už vůbec ne o pomoc dětem. Ve skutečnosti má návrh za cíl přesvědčit českou společnost, že homosexuální životní styl je plnohodnotnou variantou rodinného života. Místo skutečné pomoci lidem, kteří propadli homosexualitě, jsou zneužiti jako beranidlo k rozložení našeho mravního systému založeného na křesťansko-židovských hodnotách a k redefinici rodiny na pouhý svazek zaměřený na uspokojení rozkoší. Dítě není hračkou mající uspokojovat něčí touhy. I děti lidí žijících v homosexuálních vztazích mají prarodiče či další příbuzné, kteří jim v případě tragédie mohou poskytnout vhodnější zázemí a životní orientaci než homosexuální milenec. Děkujeme za Vaši zodpovědnost, 

Mgr. Radim Ucháč za Hnutí Pro život ČR

Praha, 2. listopadu 2015

_______________________________________________________________

 

VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV

VORP hájí rodičovská práva, za rodiče však považuje muže a ženu, nikoli dva tatínky nebo maminky. Tento model soužití nebere ohled na děti, na jejich právo mít a znát svého otce a matku. A zároveň většinové společnosti vnucuje novou "normalitu".

Velmi proto vítáme a doporučujeme tuto petici, která vyzývá naše zákonodárce, aby nepřijali zákon o adopcích dětí homosexuálními páry, který někteří poslanci předkládají. Jiní jsou naopak proti. Záštitu nad peticí převzala paní poslankyně Ing. Pavlína Nytrová z ČSSD. Je milé vědět, že v této straně jsou lidé, kteří jsou zastánci tradiční rodiny a jejích práv. Za to jsme velmi rádi.

 

Výbor na obranu rodičovských práv

_______________________________________________________________

 

 

I HOMOSEXUÁLOVÉ JSOU PROTI REDEFINICI MANŽELSTVÍ

 
Je to již dva roky, co do pařížských ulic vyšlo milion francouzů, aby hájili ochranu rodiny definovanou mužem a ženou. 
 
 
Manifestace "LA MANIF POUR TOUS - Manifestace pro všechny" byla reakcí na dlouhodobé posouvání hranic prezidenta F. Hollanda v kulturně-etických otázkách. Mezi něž patří zavedení manželství homosexuálů, umožnění adopcí dětí pro homosexuální páry a odstranění pojmů "otec" a "matka" či "manžel" a "manželka" z úředních dokumentů, které mají být nahrazeny termíny "rodič A" a "rodič B".
 
Odmítavá veřejná diskuze a několikaměsíční protesty po celé zemi vyústily do jedné z nejmasovějších akcí v historii moderní Francie. Této manifestace se zúčastnili různorodé skupiny od katolíků, protestantů, židů, nevěřících, představitele a sympatizantů různých politických stran a nevyjímaje i samotných homosexuálů, kteří se postavili na odpor lobbistům z LGBT homosexuální agendy a protestovali proti zákonu homosexuální manželství a adopce dětí pro homosexuály. Tyto zákony považují za nesmyslné. 
 
Mluvčí homosexuální organizace HOMOVOX Nathalie de Williencourt sdělila: 
"Ve Francii nás cenzurují, naslouchají jen homolobby z LGBT, jen oni vystupují v médiích, ovšem většina homosexuálů nesouhlasí, aby vystupovali v jejich jméně. My jsme si je nezvolili! Oni nás nemají co reprezentovat."
 
Pro italský deník Tempi Nathalie de Williencourt dále hovoří: 
“My homosexuálové ani netoužíme po manželství. Heterosexuální pár je podstatně odlišný od homosexuálního. Už jen pro jednoduchý detail: homosexuálové nemůžou přirozeně zplodit dítě a proto potřebují jinou formu 'unie', než je manželství.”
 
Nathalie se dotkla i další podstatné záležitosti – dětí: 
“Věříme, že děti mají právo na otce a matku – nejlépe biologické, kteří se vzájemně milují. Dítě se rodí jako ovoce lásky mezi otcem a matkou a má právo je poznat. Pokud si homosexuální páry budou moci adoptovat děti, kterým byl tento základní fakt a cit od biologických rodičů odepřen, odepře se jim i ta druhá (možná poslední) šance na matku a otce! Adopce není právo dospělých. Adopce je tu pro děti, aby se jim 'darovali' rodiče, kteří je budou milovat. Bohužel tato koncepce je dnes postavená na hlavu.”
Paříží se nesly transparenty s nápisy: "Všichni pocházíme z muže a ženy", "Jsem dítě, ne právo!", "Láska k manželství není homofobií!", "Rozdíly jsou klíčem k existenci", "Vím, odkud jsem přišel, ptám se, kam jdeme...?" 
 
Šokující prohlášení též učinil pro list Avvenire Xavier Bongibault, předseda hnutí Plus gay sans mariage: "Existuje zřejmá snaha homosexuály umlčet. Většina homosexuální komunity se o návrh zákona vůbec nezajímá", uvedl francouzský deklarovaný ateista a vysvětlil, že byl v důsledku tohoto výroku terčem výhružek.
 
Carlo Cardia, právník z univerzity Roma Tre sdělil: „Myslím, že se jedná o první masovou manifestaci ve velké západní zemi, která je rozdělená, pokud jde o konkrétní vládní návrh. Potvrzuje se, že problém je velmi akutní. Myslím, že poprvé došlo k tomu, že si právo přivlastňuje moc zasahovat a měnit prvky přirozenosti." Adopci dětí homosexuály nepovažuje za správné, přičemž upozorňuje, že LGBT lobbistům nejde o dobro dětí, ale naopak o přisouzení umělých práv homosexuálním párům. "Problémem je, že byla napadena práva dětí, protože se našli jedinci, kteří chtějí, aby se děti staly jen jednoduchým nástrojem uspokojování jejich zájmů."
 
Taktéž expremiér, socialista Lionel Jospin, vyjádřil kritický postoj a připomenul, že “svět tvoří muži a ženy a ne homosexuálové a heterosexuálové”. Jeho manželka Sylviane Agacinski, která je známou psychoanalytičkou a feministkou, se také rozhodně postavila proti.
 
Vrchní rabín Gilles Bernheim napsal dokument o otcovství, mateřství, svazku mezi mužem a ženou a o “dětech” (zaměřený proti gender ideologii), který vyzdvihl i samotný emeritní papež Benedikt XVI. Rabín pro deník La Croix mimo jiné zmínil, “Ztratili jsme praktický a teoretický úsudek o tom, co je morální, a proto jsme neschopní čelit krizi. Západní liberální demokracie jsou špatně vybaveny proti krizi. Ne proto, že neřeší chudobu, ale proto, že si osvojily mechanismy, které upustily od morálky. Proto se jejich sociální politiky stávají stále více technokratickými a jen jakýmsi provozem. Vlády se už neopírají o 'pojem dobra', hovoří rabín, "snaží se nás jen uspokojit tím, co je nám příjemné. Dnešní politika a ekonomie již nemají co povědět lidské podstatě. Je nevyhnutelné, abychom znovuobjevili tradici.” Tato slova bychom si měli vzít k srdci i my, abychom předešli katastrofám, které přináší “surrealistické” socialistické vize.
 

La Manif Pour Tous

 
 
 
Proč nás o podobných akcích neinformuje hlavní médiální proud? Odpověď na tuto otázku není tak složitá...
 
 
 
 

HOMOSEXUÁLOVÉ PROTI HOMOSEXUÁLNÍMU MANŽELSTVÍ

 
Drtivá většina lidí s homosexuálními sklony nezastává názory, které v médiích a v politice šíří mocná lobby gayů či LGBT aktivistů, prohlašuje Jean Pierre Delaume Myard, sám rovněž homosexuál a mluvčí francouzského hnutí Homovox sdružující lidi s homosexuálními sklony, kteří odmítají homosexuální sňatky i takzvané právo adoptovat děti. Ve Francii a nyní v Itálii vychází jeho kniha Homosexuál proti homosexuálnímu manželství (Homosexuel contre le mariage pour tous). Delaume poukazuje na ostrakizování a nenávistné kampaně, které jsou nyní vedeny např. proti italské módní značce Dolce&Gabana, která měla odvahu hájit přirozenou rodinu a kritizovat praxi pronajímání dělohy.
 
„Dolce&Gabana je podle mého názoru obětí homolobby, stejně jako já ve Francii. Kdo totiž nezastává ideovou linii LGBT je bojkotován, zvláště je-li homosexuál. Napsal jsem knihu, o které média se Francii odmítají zmínit. Jmenovaná italská firma odmítla pojem náhradní matka mimo jiné proto, že zahrnuje vykořisťování chudých a slabých. Například Elton John takto získal děti. Je však třeba říci, že žena není nějaký přístroj či zboží a kromě toho každé dítě má právo znát svého otce i matku. Konformisté jako Elton John nebo evropští levičáci však znovu zavádějí otroctví.“
 
Máte jako homosexuál nějakou zkušenost s tímto zdánlivě tolerantním a rovnostářským myšlením LGBT lobby?
 
„Zažil jsem diktaturu této lobby dost a dost. Je třeba rozlišovat gaye od homosexuála. Pokud jsi homosexuál a nesmýšlíš jako LGBT lobby, budeš manipulován. Tato lobby proti tobě zaujme homofobní postoj. Homosexuálové jako by nesměli myslet vlastní hlavou. Tato lobby se však stále více rozmáhá v institucích. Je zapotřebí proti ní zakročit, protože nereprezentuje homosexuály. Lobby LGBT chce zničit instituci manželství a rodiny. Netřeba tedy zaměňovat homosexuála a gaye. Gayové jsou militantní aktivisté, kteří chtějí vsugerovat veřejnosti, že se homosexuálové dožadují práva na adopci dítěte. Předně však platí, že dítě není právo. Ve Francii nám lhali, když při prosazení zákona o redefinici manželství tvrdili, že šlo o požadavek homosexuálů. Není tomu tak. Požadovala to gay lobby, která je v Evropě velice mocná. Já jako homosexuál jsem proti registrovanému partnerství homosexuálů i proti tzv. homosexuálnímu manželství, protože to s sebou nese otázku dětí. Naše sexualita je pouze naší věcí a je nepřípustné úmyslně připravovat dítě o otce či matku. Homosexuálové nežádají nic. Zmíněné požadavky homosexuálové nesdílejí, ani nemají, jsou požadovány jen velice malou skupinkou gay lobbistů, která je však velice mocná, protože má ekonomické prostředky a kontroluje média.“
 
Říká Jean Pierre Delaume Myard z francouzského hnutí Homovox. 
 
 
______________________________________________________________
 
 
 
 
 
HOMOSEXUÁLOVÉ S PEDOFILNÍMI SKLONY SI PŘISVOJILI DÍTĚ
 

Zdokumentovaný případ dvou homosexuálů Petera Truonga a Marka Newtona, kteří si "opatřili" dítě, aby jej později mohli sexuálně zneužívat.

3 minutové video:

V roce 2011 byli v Los Angeles zatčeni Peter Truong a Mark Newton z Queenslandu za sexuální zneužívání malého chlapce. Truong a Newton si za 8000$ koupili novorozeného chlapce od "cizí" ženy. Chlapec byl těmito muži pravidelně sexuálně zneužíván. Mimo to Truong a Newton velmi často cestovali, aby chlapce za stejným účelem nabízeli i jiným lidem v různých zemích, včetně Austrálie, USA, Německa a Francie. 

 

Peter Truong byl odsouzen na 30 let a Mark Newton na 40 let odnětí svobody. Tento případ je pouze špičkou ledovce, kolik podobných případů se kolem nás odehrává bez našeho vědomí...?

 

Budeme připravovat podmínky, aby k nim přibyly i tisíce dalších...?

 

Poznámka: v ČR již vznikla první pedofilní komunita ČEPEK www.cepek.cz. Samozřejmě vše zpočátku musí vypadat velmi neškodně a kultivovaně, jinak by členové této komunity neměli možnost fungovat a následně zakořenit do naší společnosti. Cílem této postupné strategie je zastávat postoj ve smyslu "my jsme hodní pedofilové a s těmi zlými nemáme nic společného". Vytvořením veřejné společenské diskuze dochází ke skrytému (podvědomému) posouvání hranic a pocitu, že na pedofilním způsobu života není nic špatného. Jedná se ovšem o psychologickou manipulaci a liberalizaci samotného pojmu pedofilie.

______________________________________________________________

 
GABRIELE KUBY
"Jestliže společnost upustí od morálky, zvláště pak v oblasti sexuality, zřítí se do anarchie a chaosu, a to může vést k nastolení nového totalitního režimu ze strany státu."
 
 
MICHAEL O´BRIEN
  "Společnost, podobná německé, se nachází v hlubokém úpadku, opravdu v degeneraci, bude dědit vichřici násilí a ještě mnohem hlubší úroveň degradace svých vlastních občanů," varoval O'Brien. "Tak se to stalo dříve v Německu. Tak se to stalo v jiných národech. Příčiny jsou různé, ale ve stejné dynamice popírání mravního řádu zformovaného vesmíru; výsledkem je radikální zlo. Zásah německého státu do rodinného života je novou úrovní sebezničení," řekl O'Brien.

 
MICHAEL GLATZE
Bývalý homosexuál, který dříve působil ve vysokých pozicích homosexuálního hnutí LGBT - zakladatel hnutí "Mladá Gay Amerika" (Young Gay America). Před několika lety konvertoval ke křesťanství. Nyní je heterosexuál a žije se svojí manželkou Rebekou.
 
"Homosexualita, pokud ji předložíme mladým lidem, je pornografická ze své podstaty. Ničí mladé, snadno ovlivnitelné a mate jejich rozvíjející se sexualitu. V evropských zemích se homosexualita považuje za natolik normální, že dětem na základních školách dávají „gay“ knihy pro děti do seznamu povinné četby. Polsko, země, pro kterou je zničení vlastního národa působením vlivů zvenčí až příliš živou vzpomínkou, se odvážně staví na odpor Evropské unii, která se snaží indoktrinovat děti Poláků homosexuální propagandou. Evropská unie na oplátku nazvala polského prezidenta „odporným“."
Jaký je konečný záměr homosexuálního hnutí LGBT? Uspokojí se hnutí s 'vymožením' si práva na adopci dětí a rovnoprávností s manželstvím muže a ženy?
"Ne, 'neuspokojí' se s ničím, protože stálá přítomnost heterosexuálů je pociťovaná jako útlak pro ty, kteří jsou uvězněni v homosexualitě."
 
 
DALIBOR MUSIL
Novinář
Už v letech 2005-2006 jsme již tehdy poukazovali na salámovou metodu a co neodvratně přijde po schválení takového zákona (zákon o registrovaném partnerství), jehož praktická účinnost byla, jak po letech vidíme, pouze minimální. Mezi lety 2006-2014 využilo zákon pouze 1812 párů, což je nějakých 0,018% naší populace, tedy nikoliv 4% jak uvádí tato nátlaková hnutí nebo dokonce drzých 10% jak je uváděno v některých studiích na jejich podporu.
 
 
PAPEŽ FRANTIŠEK
Výjádření papeže Františka k ideologii GENDER: 
 
 
"Nesmíme na dětech a mládeži experimentovat, nejsou to žádní pokusní králíci."
_______________________________________________________________
 
 
ÚTOK NA RODINU, KTERÁ ODMÍTLA SEXUÁLNÍ VÝCHOVU V RÁMCI GENDER IDEOLOGIE
 
Manželé Parkerovi opisují svojí zkušenost. V roce 2004 se přestěhovali z Livingstonu v New Jersej do Lexingtonu v Massachussets. Jejich dva synové měli v tom čase 3 a 5 let. Starší z nich začal navštevovat místní mateřskou školu v Lexingtonu. Více zde:
 
_______________________________________________________________
 
 
 

Přejete si, aby tito lidé měli možnost adoptovat si dítě? 

 

Pokud se tito lidé takto projevují na veřejnosti, jak to může vypadat v soukromí?

 

Jestliže zde nehrozí zneužívání dětí, tak se ptám, kde tedy hrozí?

______________________________________________________________

 

ZAMYŠLENÍ NA TÉMA HOMOSEXUALITA

U všech savců a dalších tříd organizmů jsou pohlavní orgány párové a patří k sobě jako klíč k zámku (partenogeneze je jiná forma rozmnožování, jinou mají i bakterie). Hlavní funkce pohlavních orgánů není vzbuzování rozkoše, ale rozmnožovací. Nejde tedy jen o vnější pohlavní orgány, ale také o jejich vnitřní funkci. Klíč se nestrká do jiného klíče, ani do škvíry mezi dveřmi či do kukátka. Nemá totiž funkci pouze „zasunovací“, ale odemykací. Jeho hlavní funkcí je umožnit vstup někam dál, ne pouze udělat majiteli příjemný pocit ze „zasunutí“ – kamkoliv. Příjemný pocit sám o sobě není nic špatného, ale není to hlavní funkce pohlaví. Asi jako hlavní funkce nosu není někam jej strkat a hlavní účel uší není nošení náušnic.

Německý výzkum z roku 1996 prokázal, že mezi aktivními homosexuály jen necelá pětina žije v monogamním vztahu, přičemž 60 % z této necelé pětiny ani nebydlelo spolu. Z mnoha průzkumů je známo, že aktivní homosexuál má průměrně stovky partnerů, i když má svého stálého partnera. Pevný vztah trvající déle než 5 let byl zjištěn pouze u 7 % homosexuálů. Podle amerických průzkumů gay-psychologů si pouze 4 % byla navzájem věrná a tyto vztahy trvaly méně než pět let. 

Dr. Aardweg řekl, že proti rodině od roku 1952 vystupují různá mezinárodní hnutí sexuální reformy. Na Západě již existuje aktivní hnutí za legalizaci pedofilie. Podle programu „otce“ sexuální reformy, Alfreda Kinseyho, který sám byl praktikující homosexuál a pedofil, měl být legalizován i incest. Celý tento program převzala Mezinárodní federace plánovaného rodičovství a financovala Rockefelerova nadace.

 

Moderní touha zničit rodinu:

Mnoho homosexuálů chce „manželství“ jako uznání jejich vztahu, který je pro ně mezistupněm, „ale to, co opravdu chtějí, je uznání jejich životního stylu“, řekl dr. Aardweg. Cituje jednoho amerického homosexuála: „Bojujte za manželství osob stejného pohlaví a jeho výhody. Když se toho dosáhne, přeměňte celou definici manželství, abychom mohli požadovat právo na sňatek ne proto, že máme rádi morální hodnoty společnosti, ale proto, že chceme radikálně změnit pojem manželství. Manželství je mýtus a zastaralá záležitost“. Většina homosexuálů však o manželství nemá zájem, protože si je vědoma, že není schopna žít v monogamním vztahu. Je to z toho důvodu, že homosexuální zaměření je nenasytitelné a jedná se o neurotický pud, obsesi (obsese-nutkání).

 

Homosexualita je v drtivé většině spojena s promiskuitou (časté střídání partnerů - Philip Blumstein, Peppei Schwartz: American Couples: Money, Work, Sex)

Homosexuálové jsou největšími šiřiteli HIV infekce v ČR - v roce 2005 způsobil homosexuální styk 55,6% ze všech registrovaných nových nákaz virem HIV, což při podílu homosexuálů v populaci (max. 4%) znamená, že riziko nákazy virem HIV je cca 40x vyšší při styku homosexuálním než při styku heterosexuálním (v roce 2005 se virem HIV nakazilo 50 osob stykem homosexuálním, a „jen“ 28 osob stykem heterosexuálním).

V roce 2005 vyšla studie „HIV - infekce a homosexualita“, na které se podílel sexuolog – homosexuál - MUDr. Ivo Procházka spolu s dalšími byl pověřen vypracováním odborného stanoviska k homosexualitě, z níž vyplývají ve vztahu k přijatému Zákonu o registrovaném partnerství šokující skutečnosti (https://www.004.cz/storage/HIVinfhomo.pdf). Ze studie vyplývá, že nejpromiskuitnější a nejrizikovější chování mezi homosexuály z hlediska přenosu viru HIV mají právě muži, kteří žijí v homosexuálním partnerství se stálým partnerem déle než jeden rok. Viz strana 17, 18, 19, 20 a především strana 32 předmětné studie. Že největším epidemiologickým nebezpečím jsou homosexuálové žijící ve stálých partnerstvích, není nějakým specifikem ČR, ale vyskytuje se i v jiných vyspělých zemích - viz s. 35 a 37 této studie.

Americká psychiatrická asociace hlasovala již v roce 1973 pro to, aby homosexualita již nebyla označována za zdravotní poruchu, a v následujících letech odstranila ze seznamu zdravotních poruch také pedofilii, sadismus a masochismus! Poslanec (nynější velvyslanec Běloruska) Jiří Karas však řekl, že homosexualita byla z mezinárodního seznamu chorob vyřazena „...nikoli z medicínských příčin. Motivem vyškrtnutí byla spíše politická snaha o eliminaci případné společenské a právní diskriminace homosexuálů.“ S odvoláním na české sexuologické prameny připomněl, že homosexualita byla vždy řazena mezi deviace, a to dokonce tak typické, že sloužila jako snadno pochopitelný model, na němž byla vysvětlována celá problematika deviací“ (Mezinárodní Report, 5/1999/str. 27).

Tři roky před vyškrtnutím homosexuality ze seznamu zdravotních poruch homosexuální aktivisté vzali útokem výroční schůzi Americké psychiatrické asociace a uprostřed panelové diskuze o homosexualitě nazvali psychoanalytika Irvinga Biebera před jeho šokovanými kolegy „sviní“. Asociace, stejně jako předtím univerzity, kapitulovala (Život víry, 8/9/1999). Z toho vidíme, že celou problematiku lze chápat kontroverzně: třeba tak, že se homosexualita nemá léčit (když není nemoc) – a skutečně tento tlak od některých lékařů je, přestože ji léčit lze. Poslanec Jiří Karas uvedl v březnu 1999 při jednání Parlamentu ČR, že „v lékařské literatuře popisované případy léčby homosexuální orientace psychoanalytickými a psychoterapeutickými metodami vykazují v průměru úspěšnost 52 %“ (MF Dnes 2/4/1999).

 

Jiná sexuální alternativa?

Když má někdo kratší nohu a kulhá, není to jiná ortopedická alternativa k chození zpříma (jinak se totiž chození zpříma, bez kulhání, označuje za normální – od slova norma). A když tohoto člověka, který kulhá, nechtějí vzít k horské záchranné službě - tak by měl vyrazit s praporem do ulic a volat, aby jej nediskriminovali a dali mu šanci?

Když má někdo pedofilní sklony, je to jen jiná sexuální alternativa? Máme tyto lidi řadit vedle heterosexuálů tak, jako vnímáme černou či žlutou barvu kůže, případně různá zbarvení ptactva či pestrost motýlů?