Co je Gender ideologie a proč se dotýká života každého z nás? 

 
Německá socioložka Gabriele Kuby nedávno navštívila Českou republiku a přednášela o brutálních praktikách současných sexuálních revolucionářů.

 

Záznam přednášky GABRIELE KUBY v Praze

 

 

 

Co znamenají pojmy "gender" a "gender-mainstreaming"?

"Gender" znamená "sociální rod", který se může shodovat s biologickým pohlavím, ale také nemusí. "Gender" byl v angličtině původně gramatickým pojmem pro rozlišování rodu slov (ten, ta, to). Na světové konferenci OSN o ženách v Pekingu v roce 1995 bylo prosazeno, že slovo "sex" (pohlaví) jako výraz pro dvojpohlavnost muže a ženy bylo nahrazeno slovem "gender". Feministky označily polaritu pohlaví muže a ženy a "nucenou heterosexualitu" jako příčinu útlaku žen a sexuálních menšin a chtěly zavedením tohoto nového pojmu toto zlo vymýtit od kořenů. Nemáme se omezovat je na dvě pohlaví, ale má jich být mnohem více: lidé mohou být např. hetero-, homo-, bi- nebo transsexuální. Politika "gender-maistreamingu" má ve všech oblastech společnosti prosazovat nejen oprávněné zájmy rovného postavení mužů a žen, ale i nastolit absolutní "rovnost", tj. zakázat jakékoliv rozlišovaní mezi muži a ženami a různými formami sexuality. Sociální preferenci heterosexuality je třeba překonat (a je možné ji označit za tzv. "homofóbní").

Na světové konferenci OSN o ženách v Pekingu se zformovala "rodinná koalice", která svůj opoziční postoj k závěrům konference formulovala takto: "Pekingská akční platforma je přímým úrokem na hodnoty, kultury, tradice a náboženské přesvědčení velké většiny světové populace, a to jak v rozvojových zemích, tak i ve vyspělých státech. Tento dokument postrádá jakoukoliv úctu k důstojnosti člověka, snaží se zničit rodinu, ignoruje manželství, devalvuje význam mateřství, podporuje deviantní sexuální praktiky, sexuální promiskuitu a sex u mládeže". Navzdory veškerému odporu se již 20 let tato politika prosazuje na celém světě.

 

 

Judith Butlerová - hlavní propagátorka ideologie

Před každou změnou ve společnosti se nejprve objevují nové myšlenky. Ideovou průkopnicí genderové teorie je Judith Butlerová, profesorka rétoriky a filozofie na Kalifornské univerzitě, Kolumbijské univerzitě a na European Graduate School ve Švýcarsku. Je praktikující lesba. Její kniha z roku 1990, Gender Trouble - Feminism and the Subverzion of Identity (česky: Problémy s genderem - Feminismus a odkrývání identity), naznačuje již v názvu, oč jde: Podkopávání identity muže a ženy. Záměr Butlerové: "Jak je možné co nejlépe narušit kategorii sexuality, která se staví na hierarchii pohlaví a nucené heterosexuality?" Za tím účelem chce Butlerová zrušit zákaz incestu a vymítit "heterosexistické struktury" v každém směru.

Muž a žena, manželství a rodina, otec a matka, sexualita a plodnost prý na přirozenost nemají žádný nárok, ba naopak ospravedlňují nadvládu mužů nad ženami a nadřazenost heterosexuality nad všemi ostatními formami sexuality. 

Judith Butlerová je zahrnována významnými cenami. 11. září 2012 ji byla městem Frankfurt nad Mohanem udělena cena Theodora W. Adorna dotovaná částkou 50 000 Eur. Během dvaceti let se teorie Judith Butlerové etablovaly na univerzitách jako nový obor "GENDER STUDIES", v němž se "studující" učí zpochybňovat sexuální identitu muže a ženy a heterosexualitu.

 

 

Námitky proti genderové ideologii

1) Člověk je buď muž, nebo žena, a rozmnožuje se sexuálním spojením.

2) Každá buňka v těle muže je mužská, a každá buňka v těle ženy je ženská. Výsledky neurofyziologického výzkumu ukazují, že muži a ženy se "od přírody liší" a navzájem se doplňují.

3) Nespravedlnost ve vztazích obou pohlaví, která v mnoha zemích stále ještě existuje, nemůže být napravena odstraněním odlišných vlastností muže a ženy. Útlak a mocenský boj lze překonat jedině ochotou ke vzájemnému doplňování.

4) Pokud podle genderové ideologie neexistují zásadní rozdíly mezi muži a ženami, stává se boj za větší zrovnoprávnění žen absurdním.

5) Tvrzení, že všechny sexuální orientace jsou rovnocenné, je v rozporu se základní pravdou: heterosexualita je podmínkou existence lidského rodu, z ní vychází manželství i rodina. Homosexualita odděluje sexualitu od plodnosti a rozděluje od sebe obě pohlaví a celé generace.

 

 

Politické zneužití jazyka

Významným nástrojem pro změnu nosných hodnot dané kultury je jazyk. K proměně jazyka dochází na dvou úrovních: jednak zásahem do gramatiky, a pak také reinterpretací - změnou výkladu pojmů.

 

1. Feminizace gramatiky

Používání tvarů mužského rodu k obecnému označení osobobou pohlaví (občané, přátelé, křesťané) je pranýřováno jako "sexistický jazykový úzus". Výčet osob se musí uvádět v obojím rodě: občané a občanky, přátelé a přítelkyně, křesťané a křesťanky, nebo se tvary mužského rodu musí eliminovat: místo učitel vyučující, místo slovního spojení přechod pro chodce zebra.

2. Reinterpretace pojmů

Aby se dařilo prosadit politické záměry, dává se stávajícím pojmům jiný význam nebo se vymýšlejí pojmy nové, zejména průkopnický pojem "gender". Termíny, které vyjdařují tradiční hodnoty a umožňují morální rozlišování, jsou hodnoceny negativně a mají se přestat používat. Příklady: Ctnost, morálka, cudnost, přirozenost, charakter - perverze, deviace, neřest, hřích.

Pozitivní pojmy, které mají pro evropskou filozofii a kulturu klíčový význam, se zbavují obsahu a plní se interpretací podle nové ideologie, čímž maskují pravý záměr.

 

Příklady jsou tyto pojmy:

 

SVOBODA

Odděluje se od pravdy a odpovědnosti a redukuje se na "dělej, co chceš". To vede k hyperindividualismu a znemožňuje vytvářet společenství. Následkem není svoboda pro všechny, ale prosazení nejsilnějšího.

TOLERANCE

Kdysi ctěná jako podmínka duchovní svobody, se stává bojovým heslem relativismu, nástroje útoku na pravdu

SPRAVEDLNOST

Ztotožňuje se s rovností, i když spravedlnost od nepaměti znamená "suum cuique", tedy nikoliv všem totéž (jeden z rysů komunismu), nýbrž každému to. co mu náleží.

ROZMANITOST (anglicky - diversity)

Protože rozmanitost je v přírodě žádoucí, má být také jakékoliv libovolné sexuální chování člověka považováno za dobré (nevyjímaje v konečném důsledku ani pedofilii).

LIDSKÁ PRÁVA

Zatímco "Všeobecná deklarace lidských práv" formuje práva, která náleží všem lidem bez rozdílu, je dnes tento termín používán k prosazení privilegií menšin definovaných sexuální orientací.

DISKRIMINACE

Latisnské slovo "discrimen" znamená rozlišovat. Antidiskriminační zákony čím dál více kriminalizují rozlišovaní mezi objektivně různými realitami. Postihují sankcemi nejen činy, ale i postoje. Rozlišování samotné se považuje za nemorální a osobní svoboda se stále více omezuje.

 

Vymýšlejí se nové pojmy s cílem prosadit nové pojetí člověka. Pojmy "gender", "genderová identita", "sexuální orientace" nemají objektivizovatelný obsah, ale jsou definovány výlučně subjektivním vnímáním jedince.

 

V Yogyakartských principech nacházíme tyto definice: 

 

"Výraz sexuální orientace označuje schopnost člověka vnímat intenzivní emocionální a sexuální přitažlivost k osobám téhož nebo jiného pohlaví nebo více než jednoho pohlaví, a mít s nimi důvěrné a sexuální vztahy."

"Pojem genderové idntity se rozumí hluboký pocit vnitřní a osobní příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví, které je nebo není shodné s pohlavím biologickým."

Pojmy "rodič 1" a "rodič 2" mají nahradit slova otec a matka, aby se zabránilo "diskriminaci" stejnopohlavních "rodičů".

Pojem "homofobie" (fobie - chorobný strach): Podle genderu je za nemocného považován každý, kdo heterosexualitu a homosexualitu nepovažuje za rovnocenné.

 

Projevy nenávisti  "homohater" (odpůrci homosexuálů): Každé vyjádření, které osoby LGBTTIQ (Lesby, Gayové, Bisexuálové, Transsexuálové, Transgenderové osoby, Intersexuálové, Queer) vnímají jako zraňující, je označeno za "projev nenávisti", dokonce i když se jedná o biblické citáty nebo věděcké výzkumy. V mnoha zemích (mj. Kanada, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Jižní Afrika) byly zavedeny takzvané zákony proti zločincům z nenávisti (hate laws), které penalizují jakýkoliv projev, který neheterosexuální menšiny vnímají jako diskriminační. De facto jsou tím v prvé řadě kriminalizováni ti, kdo trvají na křesťanském řádu stvoření" Každý, kdo se genderové novomluvě nepřizpusobí, tím davá najevo, že se s novým řádem hodnot nemíní ztotožnit.

 

Politické prosazování genderové ideologie shora dolů

1) Na úrovni OSN

Odstranění sexuální polarity a morálních norem sexuality nepramení, jako jiné revoluce, z nouzové situace velkých částí populace, nybrž je dílem mocenských elit tohoto světa. Tato revoluce je prosazována "top-down" (shora dolů) součinností organizací OSN, zejména organizací na ochranu lidských práv a práv žen a dětí, s globálními nevládními organizacemi, jako např. International Planned Parenthood (v ČR SPRSV - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu), a s nadacemi a sponzory poskytujícími miliardové dotace, jako např. Rockefellerova nadace a nadace Billa & Melindy Gatesových, případně miliardáři Warren Buffet a George Soros. Nejnovější iniciativy OSN jsou projevem aktuálních globálních společensko-politických cílů:

 24. července 2013 vydala Hospodářská a sociální rada OSN rozhodnutí: "Genderová perspektiva se musí systémově prosadit do všech politik a programů celoplošným akčním plánem jako mainstream"

V červenci 2013 vyhlásil vysoký komisař pro lidská práva novou kampaň OSN "Free & Equal" (Svoboda & rovnost) pro globální podporu práv osob LGBT. Vzhledem k tomu, že ve většině členkých států OSN si lidé homosexializaci své kultury nepřejí a tyto státy tedy její financování neschválily, je kampaň financována externími sponzory.

5. února 2014 vyzval Výbor OSN pro práva dítěte Svatý stolec, aby katolická církev přejhodnotila svůj odmítavý postoj k potratům, antikoncepci, homosexuálním manželstvím a předmanželskému sexu dospívajících.

 

2. Na úrovni EU

Evropská unie, která se zrodila z touhy národů Evropy po míru, po druhé světové válce, se stala mocenskou strukturou, která si klade za cíl zakotvit genderovou ideologii jako standard ve všech členských státech a odpor proti ní čím dál více trestat.

Rozhodnutí a politické strategie Komise, Evropského parlamentu, Evropské agentury EU pro základní práva, Evropského soudu pro lidská práva a lobby organizací, jako je ILGA Europe - zastřešující organizace homosexuálního hnutí, která je financována ze 70 % z veřejných prostředků, mj. ze zdrojů Evropské komise - mají tento cíl: prostřednictvným